Kansen voor elk kind

Op CBS De Spiegel streven wij ernaar, dat alle leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en ontplooien. Om dit te bereiken bieden we als school zowel algemene zorg als zorg voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Bij de laatste groep maken we onderscheid in leerlingen die als gevolg van hun cognitieve capaciteit zich moeilijker de leerstof eigen maken, en in leerlingen die beschikken over een zodanige cognitieve capaciteit dat zij onvoldoende uitgedaagd worden door het reguliere leerstofaanbod (de zogeheten cognitief begaafde en hoogbegaafde leerlingen). De wijze waarop de zorg op onze school is gestructureerd beschrijven we in dit hoofdstuk, alsmede in ons ondersteuningsplan.
 
Het is van belang, dat wij als school continu zicht hebben op de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen. We zetten hiertoe de cyclus van het handelingsgericht werken in, die ingebed is in de "1-zorgroute". Dat doen we zowel op groepsniveau, op schoolniveau als op het niveau van het Samenwerkingsverband SPPOH. Hoe wij handelingsgericht werken op onze school vormgeven en welke instrumenten we inzetten, op zowel groepsniveau als schoolniveau, staat beschreven in ons ondersteuningsplan.
Ten aanzien van zorg en begeleiding noteren wij de volgende uitgangspunten voor onze school:
  1. De leraren kennen de leerlingen
  2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingenzorg nodig hebben
  3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
  4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
  5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
  6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen
  7. De school voert de zorg planmatig uit
  8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
  9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding
  10. Zorgleerlingen worden in het MDO ingebracht
 
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de website van SPPOH: www.sppoh.nl.