Ouderbetrokkenheid

Ouders op de school

Als school hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders.

Waarom willen we ouders betrekken?

We beseffen dat we samen verder kunnen komen en samen met ouders het verschil kunnen maken. Daarom willen we ouders betrekken bij de leerontwikkeling van hun kind. Ouderbetrokkenheid heeft namelijk een positieve invloed op het kind. Het verbetert het welbevinden (pedagogisch) en verhoogt de schoolprestaties (didactisch). Als kinderen ervaren dat ouders schoolzaken serieus nemen en stimuleren én met school op één lijn zitten, is de school ingebed in het leven van kinderen. Thuis bezig zijn met schoolzaken, verhoogt de kennis en vaardigheden van het kind. Het positieve effect is aanwezig bij gezinnen van alle economische achtergronden en opleidingsniveaus en alle etnische achtergronden en bij leerlingen van alle leeftijden. 

Wat zijn onze uitgangspunten?

Het ouderbeleid is gericht op het kind. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie moeten bijdragen aan het welbevinden en de schoolprestaties van het kind. Vanuit een verschillende achtergrond werken we samen aan de leerontwikkeling van het kind. Wij als school blijven eindverantwoordelijk voor het onderwijs van onze leerlingen en ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren). In deze samenwerking hechten wij als peuterspeelzaal en school groot belang aan openheid, respect en constructief overleg met ouders. In onze contacten gaan we dan ook uit van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid voor elkaar en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind. Wij willen daarnaast uitgaan van de kracht van ouders en aansluiten bij wat ouders zelf weten en kunnen. 

Hoe definiëren wij ouderbetrokkenheid?

De peuterspeelzaal en de school zien ouderbetrokkenheid als de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ouderparticipatie op school. Dat wil zeggen: actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten informeel en/of formeel. Ziehier enkele voorbeelden van:
  * ouderbetrokkenheid thuis:                    voorlezen, helpen met spel en huiswerk
  * ouderbetrokkenheid op school:            bezoek ouderavonden, bezoek rapportbesprekingen 
  * ouderparticipatie informeel:                  leveren van hand- en spandiensten op school
  * ouderparticipatie formeel:                     zitting hebben in OR, MR van de school.

Contactouders

Aan het begin van het schooljaar zoeken we voor iedere groep 2 contactouders. Deze ouders zijn de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep. De leerkracht of school kan via hen een oproep doen voor hulp. Ook bij lief en leed in de klas zijn de contactouders de spil. Met de contactouders proberen we de lijn tussen school en de ouders te verkleinen en te versnellen. Contactouders komen 6 maal per jaar samen. Er wordt dan besproken hoe het loopt in de groepen en ideeën kunnen uitgewisseld worden. Via de contactouders worden ouders gevraagd om te helpen met allerlei activiteiten zoals, sint, Kerst, Pasen, sportdag, museumbezoek.