Verlof en leerplicht

Verzuimbeleid

Leerplicht

De afdeling Leerplicht van Gemeente Den Haag neemt haar taak serieus. Er vinden regelmatig controles plaats en scholen zijn verplicht om verzuim te melden. 
Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden.

a. Vakantieverlof
Vakantieverlof is alleen bij hoge uitzondering mogelijk, Het dient bij de directeur aangevraagd te worden:​
 • de aanvraag moet mimimaal vier weken van te voren bij de schoolleiding worden ingediend;
 • de verlofperiode mag niet meer dan tien dagen beslaan.
 • de verlofperiode mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

b. Verlof in geval van gewichtige omstandig-heden
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:
 • een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing (ten hoogste 1 dag);
 • bijwonen van het huwelijk van bloedverwanten;
 • ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten (duur in overleg met de schoolleiding); 
 • overlijden van bloedverwanten.

 

Géén reden voor verlof:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte  of goedkope tickets buiten de vakanties;.
 • als kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
 • Rooster technische reden op werk van ouders.
Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van te voren, of als dat niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de oorzaak van verhindering, schriftelijk bij de schoolleiding worden ingeleverd.
 
Bezwaar en beroep
Als u het met de genomen beslissing niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de school-leiding (voor verlof van tien dagen of minder) of bij de leerplichtambtenaar (voor verlof van meer dan tien dagen).
 
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces verbaal kan opmaken. Ook structureel te laat komen wordt gemeld bij Leerplicht.

Vragen?
Bij de directeur is een folder verkrijgbaar over de verlofregeling. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar: Bureau leerplichtzaken gemeente Den Haag,  telefoon: 070- 353 51 98.
 
En dan nog dit…
Praktisch is het voor de leerkracht onmogelijk om rapporten en dergelijke eerder mee te geven als een kind eerder op vakantie gaat. Dit dient u na de vakantie zelf op te halen bij de leerkracht.

Te laat komen

We vragen u dringend uw kind op tijd op school te laten zijn! Als kinderen niet op tijd op school aanwezig kunnen zijn, verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij dit vroegtijdig melden.
 
In verband met de voortgang van de lessen vragen wij u om tandartsbezoek en dergelijke buiten schooltijd te plannen.
Kinderen die te laat komen worden geregistreerd.
 • Drie keer te laat: het kind krijgt een waarschuwing van de leerkracht (geel briefje).
 • Zes keer te laat: een waarschuwingsbrief van de directeur met mogelijkheid tot gesprek.
 • Negen keer te laat: melding bij Leerplicht.

 

Wanneer kinderen niet op tijd op school zijn en niet zijn afgemeld neemt de school contact met u op. Het niet of te laat melden van verzuim wordt geregistreerd als te laat (zie boven). Een aantal keren per jaar controleren wij het overzicht van te laatkomers. Kinderen die te vaak te laat zijn, moeten worden gemeld bij Leerplicht. De absentie registratie wordt digitaal gecontroleerd door de gemeente via het ministerie. 

Verhindering door..

Is uw kind ziek of zijn er andere redenen waarom uw kind niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór 08:30 melden. Dit kan telefonisch, via de schoolAPP of via email: spiegel@scoh.nl  
Ouders of verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk.
Na 9:00 wordt u, indien we geen bericht hebben ontvangen, alsnog gebeld door de school. We hopen echter dat alle ouders de school tijdig informeren over schoolverzuim i.v.m. ziekte, doktersbezoek e.d.
In geval van vermoeden van onrechtmatig verzuim, geven we dit door aan de leerplichtambtenaar.
 
Bij verhindering van bijvoorbeeld gymles, dient u uw zoon of dochter een briefje mee te geven of te bellen naar de leerkracht.